Konsekvenser av väntetid på operation för resektabilitet och andelen R0/R1 resektioner vid pankreascanceroperationer.

Pankreas SFÖAK
Linda Hauge1 , Mathias Karlsson2, Joen Ståhlbröst1, Niklas Himmelsbach1, Mikael Bergenheim1
1 Kirurgkliniken, Karlstad
2 Klinisk Kemi, Karlstad

Introduktion/Introduction: Det finns anledning att misstänka att långa väntetider för operation av pankreascancer kan påverka resultatet av den operativa behandlingen. Det finns ingen entydig bild av effekterna av väntetider på operabilitet, resektabilitet, prognos eller överlevnad. Enligt nationella riktlinjer rekommenderas ledtider från ”välgrundad misstanke” till start av första behandlingen på 36 – 43 dagar. Syftet med den aktuella studien är att undersöka om väntetid från remiss till operation (< 36 dagar, 36-65 dagar, > 65 dagar) påverkar det operativa resultatet i form av resektabilitet och/eller andelen R0/R1 resektioner.
Metod/Method: Data extraherades från det nationella kvalitetsregistret för pankreascancer. Statistiska beräkningar med Chi2 test.
Resultat/Result: Sammanlagt 3062 patienter hade explorerats i syfte att göra en pankreasresektion mellan 2010 och 2018. Av dessa hade resektabilitet registrerats för 2748 st. Inga statistiskt signifikanta skillnader kunde påvisas i resektabilitet (Resektion ja/nej) beroende på väntetid. Utav de patienter där resektion genomförts inkluderades de fall där PAD visat adenocarcinom (n= 825). Antalet R0/R1 resektioner jämfördes sedan för de tre olika väntetiderna; 160 resp 146 för <36 dagar, 176 resp 200 för 36 – 65 dagar och 66 resp 77 för >65 dagar. Inga statistiska skillnader kunde påvisas avseende andelen R0/R1 mellan de olika väntetiderna (Chi2 3,26, p= 0,195).
Diskussion/Discussion: Sammanfattningsvis finns det inget stöd i den aktuella studien för att väntetid från remiss till operation påverkar resektabilitet eller andelen radikala canceroperationer. Kanske är snarare tiden från symptomdebut till remiss avgörande. Ytterligare studier behövs för att klargöra detta.