Mortalitet hos traumapatienter som vårdas på universitetssjukhus jämfört med icke-universitetssjukhus i Sverige.

Akutkirurgi och trauma
Linn Asker1 , Stefan Candefjord2, Eva-Corina Caragounis1
1 Avd. för kirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
2 Avd. för elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola och MedTechWest, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige.

Introduktion/Introduction: Trauma är den vanligaste dödsorsaken för personer i åldern 10–44 år i Sverige. Studier ifrån andra länder har visat lägre dödlighet till följd av etablering av traumacentra och traumasystem. Syftet med studien är att undersöka om vård av traumapatienter på ett universitetssjukhus, jämfört med läns- och länsdelssjukhus, påverkar 30-dagarsmortaliteten.
Metod/Method: Detta är en retrospektiv registerstudie av 35 339 traumapatienter som rapporterats till Svenska Traumaregistret (SweTrau) 2013–2017. Samtliga patienter med Injury Severity score (ISS) >0, samt där komplett data fanns att tillgå avseende kön, ålder, skademekanism, högsta vårdnivå, transport, Glasgow Coma Scale (GCS) vid ankomst till sjukhus, typ av sjukhus och 30-dagarsmortalitet inkluderades. Sjukhus klassificerades som universitetssjukhus eller läns- och länsdelssjukhus. Data bearbetades och analyserades i SPSS v.25 (IBM®2017). Logistisk regression utfördes för att identifiera samband mellan typ av sjukhus där patient vårdats och 30-dagarsmortalitet.
Resultat/Result: Övergripande mortalitet var 3.9%. Vård av traumapatienter på universitetssjukhus jämfört med läns- och länsdelssjukhus var förenat med 40% lägre dödlighet inom 30 dagar, efter justering för riskfaktorer för död. Den skyddande effekten av vård på universitetssjukhus stiger i relation till allvarlighetsgraden av skada med en tydlig gräns på ISS >8. Övriga riskfaktorer för död var högre ISS, penetrerande våld, högre ålder, lägre GCS vid ankomst till sjukhus och manligt kön.
Diskussion/Discussion: Vård av trauma patienter på ett universitetssjukhus är förenat med en 40% lägre 30-dagarsmortalitet jämfört med vård på läns- och länsdelssjukhus. Vidare studier krävs för att definiera vilka patienter som har nytta av direkttransport till universitetssjukhus och vilka som bör transporteras till närmaste akutsjukhus.